Giải thích từ mới passage ''THE FALKIRK WHEEL'' IELTS Reading

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "waste collection by a recycling center" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph) , IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage The Falkirk Wheel.

THE FALKIRK WHEEL

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A unique engineering achievement.

The Falkirk Wheel in Scotland is the world's first and only rotating boat lift. Opened in 2002, it is central to the ambitious £84.5m Millennium Link project to restore navigability across Scotland by reconnecting the historic waterways of the Forth & Clyde and Union Canals.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một thành tựu kỹ thuật độc đáo.
  • Falkirk Wheel ở Scotland là phương tiện nâng thuyền xoay đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Khai trương vào năm 2002, nó là trung tâm của dự án Millennium Link đầy tham vọng trị giá 84,5 triệu bảng Anh nhằm khôi phục khả năng điều hướng trên khắp Scotland bằng cách tái kết nối các tuyến đường thủy lịch sử của Kênh đào Forth & Clyde và Union.

The major challenge of the project lays in the fact that the Forth & Clyde Canal is situated 35 metres below the level of the Union Canal. Historically, the two canals had been joined near the town of Falkirk by a sequence of 11 locks - enclosed sections of canal in which the water level could be raised or lowered - that stepped down across a distance of 1.5 km. This had been dismantled in 1933, thereby breaking the link. When the project was launched in 1994, the British Waterways authority were keen to create a dramatic twenty-first-century landmark which would not only be a fitting commemoration of the Millennium, but also a lasting symbol of the economic regeneration of the region.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thách thức lớn của dự án nằm ở chỗ kênh Forth & Clyde nằm dưới mực nước của kênh Union 35 mét. Trong lịch sử, hai con kênh đã được nối với nhau bởi một chuỗi 11 ổ khóa - các đoạn kênh được bao bọc trong đó mực nước có thể được nâng lên hoặc hạ xuống - được bước xuống trong khoảng cách 1,5 km. Điều này đã được tháo dỡ vào năm 1933, do đó phá vỡ liên kết. Khi dự án được khởi động vào năm 1994, Cơ quan Đường thủy Anh rất muốn tạo ra một cột mốc ấn tượng của thế kỷ XXI, không chỉ là một kỷ niệm phù hợp của Thiên niên kỷ mà còn là một biểu tượng lâu dài cho sự tái tạo kinh tế của khu vực.

Numerous ideas were submitted for the project, including concepts ranging from rolling eggs to tilting tanks, from giant seesaws to overhead monorails. The eventual winner was a plan for the huge rotating steel boat lift which was to become The Falkirk Wheel. The unique shape of the structure is claimed to have been inspired by various sources, both manmade and natural, most notably a Celtic double headed axe, but also the vast turning propeller of a ship, the ribcage of a whale or the spine of a fish.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhiều ý tưởng đã được đệ trình cho dự án, bao gồm các ý tưởng từ các quả trứng lăn đến bể nghiêng, từ bập bênh khổng lồ đến đường ray đơn trên cao. Người chiến thắng cuối cùng là một kế hoạch cho chiếc thuyền thép xoay khổng lồ để trở thành The Falkirk Wheel. Hình dạng độc đáo của cấu trúc được cho là lấy cảm hứng từ nhiều nguồn khác nhau, cả nhân tạo và tự nhiên, đáng chú ý nhất là một chiếc rìu hai đầu của người Celtic, nhưng cũng là cánh quạt quay khổng lồ của một con tàu, lồng ngực của cá voi hoặc xương sống của cá.

The various parts of The Falkirk Wheel were all constructed and assembled, like one giant toy building set, at Butterley Engineering's Steelworks in Derbyshire, some 400 km from Falkirk. A team there carefully assembled the 1,200 tonnes of steel, painstakingly fitting the pieces together to an accuracy of just 10 mm to ensure a perfect final fit. In the summer of 2001, the structure was then dismantled and transported on 35 lorries to Falkirk, before all being bolted back together again on the ground, and finally lifted into position in five large sections by crane. The Wheel would need to withstand immense and constantly changing stresses as it rotated, so to make the structure more robust, the steel sections were bolted rather than welded together. Over 45,000 bolt holes were matched with their bolts, and each bolt was hand-tightened.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tất cả các bộ phận khác nhau của Bánh xe Falkirk đều được xây dựng và lắp ráp, giống như một bộ xây dựng đồ chơi khổng lồ, tại Butterley Engineering's Steelworks ở Derbyshire, cách Falkirk khoảng 400 km. Một nhóm đã cẩn thận lắp ráp 1.200 tấn thép, lắp các mảnh lại với nhau với độ chính xác chỉ 10 mm để đảm bảo khớp cuối cùng hoàn hảo. Vào mùa hè năm 2001, công trình sau đó được tháo dỡ và vận chuyển trên 35 xe tải đến Falkirk, trước khi tất cả được bắt vít lại với nhau trên mặt đất, và cuối cùng được cẩu lên vị trí thành năm phần lớn. Bánh xe cần phải chịu được ứng suất lớn và liên tục thay đổi khi nó quay, do đó, để làm cho kết cấu chắc chắn hơn, các phần thép được bắt vít thay vì hàn với nhau. Hơn 45.000 lỗ bu lông được khớp và mỗi bu lông đều được siết chặt bằng tay.

The Wheel consists of two sets of opposing axe-shaped arms, attached about 25 metres apart to a fixed central spine. Two diametrically opposed water-filled 'gondolas', each with a capacity of 360,000 litres, are fitted between the ends of the arms. These gondolas always weigh the same, whether or not they are carrying boats. This is because, according to Archimedes' principle of displacement, floating objects displace their own weight in water. So when a boat enters a gondola, the amount of water leaving the gondola weighs exactly the same as the boat. This keeps the Wheel balanced and so, despite its enormous mass, it rotates through 180° in five and a half minutes while using very little power. It takes just 1.5 kilowatt-hours (5.4 MJ) of energy to rotate the Wheel -roughly the same as boiling eight small domestic kettles of water.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Bánh xe bao gồm hai bộ cánh tay hình rìu đối nhau, được gắn cách nhau khoảng 25 mét với một cột sống cố định ở giữa. Hai chiếc 'gondola' chứa đầy nước có đường kính đối lập nhau, mỗi chiếc có dung tích 360.000 lít, được lắp giữa hai đầu cánh tay. Những chiếc gondola này có trọng lượng như nhau, cho dù chúng có chở thuyền hay không. Điều này là do, theo nguyên tắc dịch chuyển của Archimedes, các vật thể trôi nổi sẽ tự dịch chuyển trọng lượng của chúng trong nước. Vì vậy, khi một chiếc thuyền đi vào một chiếc gondola, lượng nước rời khỏi chiếc gondola nặng đúng bằng một chiếc thuyền. Điều này giữ cho Bánh xe được cân bằng và do đó, mặc dù có khối lượng khổng lồ, nó vẫn quay 180° trong năm phút rưỡi trong khi sử dụng rất ít năng lượng. Chỉ mất 1,5 Kwh (5,4 MJ) năng lượng để quay Bánh xe - giống như đun sôi tám ấm nước nhỏ trong nhà.

Boats needing to be lifted up enter the canal basin at the level of the Forth & Clyde Canal and then enter the lower gondola of the Wheel. Two hydraulic steel gates are raised, so as to seal the gondola off from the water in the canal basin. The water between the gates is then pumped out. A hydraulic clamp, which prevents the arms of the Wheel moving while the gondola is docked, is removed, allowing the Wheel to turn. In the central machine room an array of ten hydraulic motors then begins to rotate the central axle. The axle connects to the outer arms of the Wheel, which begin to rotate at a speed of 1/8 of a revolution per minute. As the wheel rotates, the gondolas are kept in the upright position by a simple gearing system. Two eight-metre-wide cogs orbit a fixed inner cog of the same width, connected by two smaller cogs travelling in the opposite direction to the outer cogs - so ensuring that the gondolas always remain level. When the gondola reaches the top, the boat passes straight onto the aqueduct situated 24 metres above the canal basin.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thuyền cần được nâng lên đi vào lưu vực kênh ở mức của Kênh Forth & Clyde và sau đó đi vào “gondola” phía dưới của Bánh xe. Hai cổng thép thủy lực được nâng lên để bịt kín gondola khỏi nước trong lưu vực kênh. Nước giữa các cửa sau đó được bơm ra ngoài. Một kẹp thủy lực, ngăn các cánh tay của Bánh xe di chuyển trong khi “gondola” được gắn vào đế, được tháo ra, cho phép Bánh xe quay. Trong phòng máy trung tâm, một loạt mười động cơ thủy lực sau đó bắt đầu quay trục trung tâm. Trục nối với các cánh tay bên ngoài của Bánh xe, trục này bắt đầu quay với tốc độ 1/8 vòng một phút. Khi bánh xe quay, những chiếc thuyền “gondola” được giữ ở vị trí thẳng đứng nhờ một hệ thống bánh răng đơn giản. Hai bánh răng rộng tám mét quay quanh một bánh răng cố định bên trong có cùng chiều rộng, được nối với nhau bằng hai bánh răng nhỏ hơn chuyển động ngược chiều với bánh răng bên ngoài - để đảm bảo rằng thuyền gondola luôn ở trạng thái cân bằng. Khi thuyền “gondola” lên đến đỉnh, con thuyền sẽ đi thẳng vào cầu dẫn nước nằm ở độ cao 24 mét trên lưu vực kênh.

The remaining 11 metres of lift needed to reach the Union Canal is achieved by means of a pair of locks. The Wheel could not be constructed to elevate boats over the full 35-metre difference between the two canals, owing to the presence of the historically important Antonine Wall, which was built by the Romans in the second century AD. Boats travel under this wall via a tunnel, then through the locks, and finally on to the Union Canal.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • 11 mét thang máy còn lại cần để đến Kênh Union được thực hiện nhờ một cặp khóa. Bánh xe không thể được xây dựng để nâng thuyền vượt qua khoảng cách 35 mét giữa hai con kênh, do sự hiện diện của Bức tường Antonine quan trọng về mặt lịch sử, được người La Mã xây dựng vào thế kỷ thứ hai sau Công nguyên. Thuyền di chuyển dưới bức tường này qua một đường hầm, sau đó đi qua các chốt, và cuối cùng là đến Kênh Union.

Questions 14-19

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2?

In boxes 14-19 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

14. The Falkirk Wheel has linked the Forth & Clyde Canal with the Union Canal for the first time in their history.

15. There was some opposition to the design of the Falkirk Wheel at first.

16. The Falkirk Wheel was initially put together at the location where its components were manufactured.

17. The Falkirk Wheel is the only boat lift in the world which has steel sections bolted together by hand.

18. The weight of the gondolas varies according to the size of boat being carried.

19. The construction of the Falkirk Wheel site took into account the presence of a nearby ancient monument.

Questions 20-26

Label the diagram below.

Choose ONE WORD from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 20-26 on your answer sheet.

giải thích từ mới passage THE FALKIRK WHEEL

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking