Giải thích từ mới passage ''Social Impact of Mining''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Social Impact of Mining''.

Social Impact of Mining

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The social impact of a modern mining operation in a remote area can also be great. Some people may have to move off their land to make way for the mine. Many more will probably relocate themselves voluntarily, moving in from more remote areas to the mining road or the mining settlement, drawn by the prospects of jobs and money, trade stores and health clinics, or just by the general excitement of the place. In many cases the men will come in by themselves, leaving the women to fend for themselves back in the village. Traditional agriculture and other pursuits are, as a result, often neglected.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tác động xã hội của hoạt động khai thác hiện đại ở một vùng sâu vùng xa cũng có thể rất lớn. Một số người có thể phải di chuyển khỏi đất đai của họ để mở đường cho mỏ. Nhiều người khác có thể sẽ tự nguyện di dời, chuyển đến từ những khu vực xa hơn đến con đường khai thác mỏ hoặc khu định cư khai thác mỏ, được thu hút bởi triển vọng việc làm và tiền bạc, các cửa hàng thương mại và phòng khám sức khỏe, hoặc chỉ bởi sự sôi động chung của nơi này. Trong nhiều trường hợp, đàn ông sẽ tự mình đến, để phụ nữ tự lo cho mình trong làng. Do đó, nông nghiệp truyền thống và các hoạt động theo đuổi khác thường bị bỏ qua.

But the social environment into which they come is a culturally alien one which can undermine traditional kin and gender relations and traditional authority and control, often with bitter consequences.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhưng môi trường xã hội mà họ đến là một môi trường xa lạ về văn hóa, có thể làm suy yếu các mối quan hệ họ hàng và quyền lực và sự kiểm soát truyền thống, thường dẫn đến những hậu quả cay đắng.

Large amount of cash will normally be injected into the local community in the form of royalties or compensation to landowners, wages to mine workers or payments to sub-contractors. While this can be very beneficial, it can also lead to inequalities, disputes and problems.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một lượng lớn tiền mặt thường sẽ được bơm vào cộng đồng địa phương dưới dạng tiền bản quyền hoặc tiền bồi thường cho chủ đất, tiền lương cho công nhân mỏ hoặc thanh toán cho các nhà thầu phụ. Mặc dù điều này có thể rất có lợi, nhưng nó cũng có thể dẫn đến bất bình đẳng, tranh chấp và các vấn đề.

Those in the local community who acquire cash from wages or compensation and the power that goes with it are not necessarily those who by tradition hold power in that society. The very advent of the cash can have a disruptive effect on traditional social structures.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Những người trong cộng đồng địa phương nhận được tiền mặt từ tiền lương hoặc tiền bồi thường và quyền lực đi kèm với nó không nhất thiết là những người nhận chuyển nhượng nắm giữ quyền lực trong xã hội đó. Chính sự ra đời của tiền mặt có thể có tác động phá vỡ cấu trúc xã hội truyền thống.

Also in societies where resources including cash are owned communally and shared out according to traditional rules and precedents, the injection of very large amounts of money can strain the rules and tempt some to keep more than their entitlement, thus causing internal rifts, disputes and fightings.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hơn nữa, trong các xã hội nơi các nguồn lực bao gồm tiền mặt thuộc sở hữu chung và được chia sẻ theo các quy tắc và tiền lệ truyền thống, việc bơm một lượng tiền rất lớn có thể làm căng các quy tắc và cám dỗ một số người giữ nhiều hơn quyền của họ, do đó gây ra rạn nứt, tranh chấp và đánh nhau trong nội bộ.

Disputes between landowners and mining companies over payments or compensation are also common, and can lead to violent reactions against landowners by the police or armed forces, or repression by the authorities.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tranh chấp giữa chủ đất và các công ty khai thác về việc thanh toán hoặc bồi thường cũng rất phổ biến và có thể dẫn đến phản ứng bạo lực đối với chủ đất bởi cảnh sát hoặc lực lượng vũ trang hoặc chính quyền đàn áp.

For and against

Mining also, of course, brings considerable benefits. Locally it provides jobs and incomes, and for those who use their income wisely an escape from grinding poverty and a life of hardship and struggle. It also brings development and services, such as roads, wharfs, airstrips, stores, health clinics and schools, to areas which are usually remote and often neglected by government. The advent of health care and educational facilities to remote areas that would otherwise not have them can be especially beneficial.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tất nhiên, khai thác mỏ cũng mang lại những lợi ích đáng kể. Ở địa phương, nó cung cấp việc làm và thu nhập, và cho những người sử dụng thu nhập của mình một cách khôn ngoan có thể thoát khỏi cảnh nghèo đói và cuộc sống khó khăn, vất vả. Nó cũng mang lại sự phát triển và các dịch vụ, chẳng hạn như đường sá, cầu cảng, đường băng, cửa hàng, trạm y tế và trường học, đến những khu vực thường là vùng sâu vùng xa và thường bị chính phủ bỏ qua. Sự ra đời của các cơ sở chăm sóc sức khỏe và giáo dục đến những vùng sâu vùng xa mà nếu có chúng có thể đặc biệt có lợi.

Opinions about a mine will usually vary. Those most in favour tend to be those living near the mine and enjoying its facilities, who have been generously compensated for loss of land or damaged environment, or who are earning good money as mine workers or sub-contractors. Among those least in favour will be women living in or near the mining settlements who have to put up with alcoholism, domestic violence, sexual harassment or other social ills, and people living downstream, far enough away from the mine to be receiving little or no compensation but who nevertheless suffer its polluting effects. (493 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ý kiến cá nhân về một mỏ thường sẽ khác nhau. Những người ủng hộ nhất có xu hướng là những người sống gần khu mỏ và được hưởng các tiện nghi của nó, những người đã được đền bù một cách hào phóng khi mất đất hoặc môi trường bị hủy hoại, hoặc những người đang kiếm được nhiều tiền với tư cách là công nhân mỏ hoặc nhà thầu phụ. Trong số những người ít được ủng hộ nhất thì sẽ có phụ nữ sống trong hoặc gần các khu định cư khai thác, những người dính vào nghiện rượu, bạo lực gia đình, quấy rối tình dục hoặc các tệ nạn xã hội khác, và những người sống hạ lưu, đủ xa khu mỏ để nhận được ít hoặc không có bồi thường thỏa đáng nhưng vẫn phải chịu những tác động gây ô nhiễm của nó. (493 từ)

Questions 1-5

Use NO MORE THAN THREE WORDS from the passage to answer the following questions. Write your answers in the spaces provided.

1. Who is more likely to suffer in compensation-related struggles over the land?

Answer:...........................................................
2. What is the best description of the living conditions of relocated people?

Answer:...........................................................
3. Who are equally polluted but benefit less from the prosperity of mining?

Answer:...........................................................
4. What might be caused by the dispute over the distribution of an unprecedented huge amount of money within a community?

Answer:...........................................................
5. Which two areas are most prominently improved as the result of the wealth brought by mining?

Answer:...........................................................

Questions 6-9
Complete the sentences using NO MORE THAN THREE WORDS from the text for each answer. Write your answers in your booklet.

6. With the advent of mining, people pay less attention to ..................................

7. Although people benefit from mining, they also suffer from such ........................... as inequalities, disputes and other problems.

8. Two opinions, namely ........................, are both held by people in regard to mining.
9. Because of the strong impact of mining, ............................ are changing.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Lý do chọn IELTS TUTOR