Giải thích từ mới passage''Setting up pay structures in your workplace''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI TASK 1 VIẾT THƯ NGÀY 05/7/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.0 đi thi thật), IELTS TUTOR còn giải thích từ mới passage ''Setting up pay structures in your workplace''.

Setting up pay structures in your workplace

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

When it comes to setting up a pay structure for your new business, there are two broad options to choose from: the internal equity method, or the market pricing method.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Khi nói đến việc thiết lập cơ cấu trả lương cho doanh nghiệp mới của bạn, có hai tùy chọn lớn để lựa chọn: phương pháp vốn cổ phần nội bộ hoặc phương pháp định giá thị trường.

The internal equity method

The internal equity method of pay structuring involves creating a series of grades with each grade representing a different level of pay within the company. Employment positions are set within these grades depending on the rank of internal advancement the job represents.
A company determines how many grades it needs based on the number of employees and the variety of jobs in the organisation. The number of grades can be expanded at any point. As a result of their frequent use of hybrid positions, small businesses do not always benefit from pay grades.
Each grade should also be given a spread, so that employees can move within their grade as they progress within their current position. Creating a minimum and a maximum spread for the company is also recommended. There should be a 15 percent progression between grades. This is vital for ensuring that promotions incur meaningful pay increases and maintain incentives for the employee to rise within the company.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Phương pháp vốn cổ phần nội bộ
  • Phương pháp cấu trúc lương vốn cổ phần nội bộ liên quan đến việc tạo ra một loạt các cấp với mỗi cấp đại diện cho một mức lương khác nhau trong công ty. Các vị trí việc làm được đặt trong các cấp này tùy thuộc vào cấp bậc thăng tiến nội bộ mà công việc thể hiện.
  • Một công ty xác định có bao nhiêu cấp bậc dựa trên số lượng nhân viên và sự đa dạng của công việc trong tổ chức. Số cấp bậc có thể được mở rộng bất kỳ lúc nào. Do thường xuyên sử dụng các vị trí kết hợp, các doanh nghiệp nhỏ không phải lúc nào cũng được hưởng lợi từ mức lương.
  • Mỗi cấp độ cũng nên được phân bổ để nhân viên có thể thăng tiến trong cấp lớp của họ khi họ tiến bộ trong vị trí hiện tại. Việc tạo mức chênh lệch tối thiểu và tối đa cho công ty cũng được khuyến nghị. Nên có một sự tiến bộ 15 phần trăm giữa các cấp bậc. Điều này rất quan trọng để đảm bảo rằng các chương trình thăng chức làm tăng lương có ý nghĩa và duy trì các động lực để nhân viên vươn lên trong công ty.

Market pricing method

An alternative to this more traditional, grid-based method of remuneration is what is called the market pricing approach. This is quickly becoming the dominant method of pricing jobs. This approach involves an employee's position being compensated in relation to the market value of that job, not the level that specific position holds within the organisation.

Using the internal equity method, for example, the chief financial officer (CFO) will probably be in the top grade and remunerated higher than an information technology worker in that organisation. Under the market pricing method there is no guarantee of this. An information technology worker with a highly demanded skill-set may be paid much more than what the CFO earns.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Phương pháp định giá thị trường
  • Một phương pháp thay thế cho việc trả công dựa trên mạng lưới truyền thống là một phương pháp được gọi là phương pháp định giá thị trường. Đây nhanh chóng trở thành phương pháp định giá công việc chiếm ưu thế. Cách tiếp cận này liên quan đến việc vị trí của một nhân viên được đền bù theo giá trị thị trường của công việc đó, chứ không phải mức độ mà vị trí cụ thể đó nắm giữ trong tổ chức.
  • Ví dụ, sử dụng phương pháp vốn cổ phần nội bộ, giám đốc tài chính (CFO) có thể sẽ ở cấp cao nhất và được trả lương cao hơn một nhân viên công nghệ thông tin trong tổ chức đó. Theo phương pháp định giá thị trường, không có gì đảm bảo điều này. Một nhân viên công nghệ thông tin với bộ kỹ năng được yêu cầu cao có thể được trả nhiều hơn những gì mà CFO kiếm được.

Which is right for your business?

Only you can decide which pay method is right for your business. As a general rule you may find that small, dynamic, high-turnover and high-speed growth-orientated businesses respond well to the market pricing method. This way you can individually select the most qualified and skilled candidates for each position by remunerating them at or just above the market rate so that your precious capital is not wasted on simply rewarding status.

For those companies that seek to expand in a firm, controlled and more cautious manner while maintaining robust internal cohesion and high levels of staff loyalty and discipline, the internal equity method may be more suited.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Phương pháp nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn?
  • Chỉ bạn mới có thể quyết định phương thức thanh toán nào phù hợp với doanh nghiệp của mình. Theo nguyên tắc chung, bạn có thể thấy rằng các doanh nghiệp nhỏ, năng động, có doanh thu cao và định hướng tăng trưởng tốc độ cao phản ứng tốt với phương pháp định giá thị trường. Bằng cách này, bạn có thể lựa chọn riêng từng ứng viên đủ điều kiện và kỹ năng nhất cho từng vị trí bằng cách trả thù lao cho họ bằng hoặc cao hơn tỷ giá thị trường để vốn quý của bạn không bị lãng phí vào trạng thái thưởng đơn thuần.
  • Đối với những công ty muốn mở rộng một cách chắc chắn, có kiểm soát và thận trọng hơn trong khi vẫn duy trì sự gắn kết nội bộ mạnh mẽ và mức độ trung thành và kỷ luật của nhân viên, thì phương pháp vốn cổ phần nội bộ có thể phù hợp hơn.

Questions 15-23

Complete the notes below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the text for each answer.

Write your answers in boxes 15-23 on your answer sheet.

Internal equity method

Pay organised according to a range of 15 ............. -- each one denotes different level of pay based on employee's position within the company.

The company decides on the number of grades according to how many workers and how many different 16 ..........

Not suitable for 17 .......... which often have 18 ............

Gaps between pay grades are important to 19 ................ for promotion.

Market pricing method

Pay is based on the job's 20 .................
A worker with sought-after 21 ................ may earn more than a CFO.

How to decide?

Internal equity good for maintaining steady growth and keeping constant, reliable 22 ...........

Market pricing — Money does not go on paying for 23 .............. alone, but acquiring the best performers.

IELTS TUTOR lưu ý:

Read the text below and answer Questions 24-27.

If you want to find a job that motivates you, maybe change your career or start out on your own in a small business or as a freelancer, or even make a fresh start after redundancy, think about making a quick planner to help you identify your interests and motivating factors.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nếu bạn muốn tìm một công việc thúc đẩy bạn, có thể thay đổi nghề nghiệp hoặc tự khởi nghiệp trong một doanh nghiệp nhỏ hoặc làm người làm việc tự do, hoặc thậm chí bắt đầu lại sau khi dự phòng, hãy nghĩ đến việc lập một kế hoạch nhanh để giúp bạn xác định sở thích và các yếu tố thúc đẩy.

To be successful and happy at work, you have to figure out what it is you really love—you need to recognise your passion. To do well at self-employment or freelance work too, you need to know what your own personal strengths are. More than that, you should be aware of your working styles—things like whether you are good around people or not; whether you are better at working with figures, design or text. Perhaps you like working with machinery or certain materials. The next step is very important: investigate the potential for your ideas, in other words, carry out some research and educate yourself about all the possibilities. Don't rush it. Let your ideas take shape slowly and work out your plans for the future. Time is crucial for refining and developing what you have to offer. At the end of it all, you'll be in the most appropriate and fulfilling job for you whether it's running your own business or enjoying being in a new occupation.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Để thành công và hạnh phúc trong công việc, bạn phải tìm ra đâu là lĩnh vực bạn thực sự yêu thích — bạn cần nhận ra niềm đam mê của mình. Để làm tốt công việc tự kinh doanh hoặc công việc tự do, bạn cần biết thế mạnh cá nhân của mình là gì. Hơn thế nữa, bạn nên biết về phong cách làm việc của mình — những thứ như bạn có tốt với mọi người hay không; liệu rằng bạn làm việc tốt hơn với các số liệu, thiết kế hay văn bản. Có lẽ bạn thích làm việc với máy móc hoặc vật liệu hữu hình nhất định. Bước tiếp theo rất quan trọng: điều tra tiềm năng cho ý tưởng của bạn, nói cách khác, thực hiện một số nghiên cứu và tự tìm hiểu về tất cả các khả năng. Đừng vội vàng. Hãy để ý tưởng của bạn hình thành từ từ và vạch ra kế hoạch cho tương lai. Thời gian là rất quan trọng để tinh chỉnh và phát triển những gì bạn phải cung cấp. Cuối cùng, bạn sẽ có được công việc phù hợp và ưng ý nhất cho dù đó là điều hành công việc kinh doanh của riêng bạn hay thích làm một công việc mới.

Questions 24 - 27

Complete the flow chart below.

Choose ONE WORD ONLY from the text for each answer.

Write your answers in boxes 24 - 27 on your answer sheet.

Đề số 1 IELTS Reading General

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR