Giải thích từ mới passage''Citywide Power Company'' và ''How to use your new Flemings Flat Irons''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Citywide Power Company'' và ''How to use your new Flemings Flat Irons''.

Citywide Power Company

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

WELCOME

We are pleased to welcome you to Citywide.

We aim to make our customers' lives as simple as possible by offering a range of payment options and special discounts.

If you need to call us for any reason, free phone Customer Service on 1900 12 55 12.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • CHÀO ĐÓN
  • Chúng tôi rất vui mừng chào đón bạn đến với Citywide.
  • Chúng tôi mong muốn làm cho cuộc sống của khách hàng trở nên đơn giản nhất có thể bằng cách cung cấp một loạt các tùy chọn thanh toán và chiết khấu đặc biệt.
  • Nếu bạn cần gọi cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì, hãy gọi ngay cho bộ phận Dịch vụ Khách hàng qua số điện thoại 1900 12 55 12.

PAYMENT OPTIONS

Choose the option that suits your preference and rest assured that we offer everyone a 15% discount if the entire bill is paid before the due date.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • CÁC LỰA CHỌN THANH TOÁN
  • Chọn tùy chọn phù hợp với sở thích của bạn và yên tâm rằng chúng tôi cung cấp cho mọi người chiết khấu 15% nếu toàn bộ hóa đơn được thanh toán trước hạn.

Direct Debit

Set up a direct debit and your energy bill will be paid automatically each month (as long as you have sufficient funds in your chosen bank account). You qualify for a further 296 PromptPay Discount if you choose this method.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ghi nợ trực tiếp
  • Thiết lập ghi nợ trực tiếp và hóa đơn năng lượng của bạn sẽ được thanh toán tự động mỗi tháng (miễn là bạn có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng đã chọn). Bạn đủ điều kiện để được giảm giá thêm 296 trên PromptPay nếu bạn chọn phương pháp này.

Internet Banking

Add Citywide Power to your bill payment options; receive your bill online; transfer the full amount owing before the due date and get a 2% PromptPay Discount. What could be easier?

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ngân hàng trực tuyến
  • Thêm Citywide Power vào các tùy chọn thanh toán hóa đơn của bạn; nhận hóa đơn của bạn trực tuyến; chuyển toàn bộ số tiền còn nợ trước hạn và được chiết khấu 2% trên PromptPay. Điều gì có thể dễ dàng hơn?

Automatic Payment

If you want to pay your bills in smaller instalments at regular intervals, say weekly or fortnightly, then set up an automatic payment with your bank. This option is more suitable for customers with regular energy usage, although you can change the amount and the interval at any time.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Thanh toan tự động
  • Nếu bạn muốn thanh toán các hóa đơn của mình thành nhiều lần nhỏ hơn trong khoảng thời gian đều đặn, chẳng hạn như hàng tuần hoặc hai tuần một lần, sau đó thiết lập thanh toán tự động với ngân hàng của bạn. Tùy chọn này phù hợp hơn cho khách hàng sử dụng năng lượng thường xuyên, mặc dù bạn có thể thay đổi số lượng và khoảng thời gian bất kỳ lúc nào.

Telephone Transfer

Fast and easy bill payment at your fingertips. Make Citywide Power one of your telephone transfer options at the bank and you can just pick up the phone and pay straight from your bank account when you receive your energy bill. The 2% PromptPay Discount applies if accounts are paid in full on time.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Chuyển khoản qua điện thoại
  • Thanh toán hóa đơn nhanh chóng và dễ dàng trong tầm tay của bạn. Đặt Citywide Power trở thành một trong những lựa chọn chuyển khoản qua điện thoại của bạn tại ngân hàng và bạn chỉ cần nhấc máy và thanh toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của mình khi nhận được hóa đơn năng lượng. Chiết khấu PromptPay 2% được áp dụng nếu tài khoản được thanh toán đầy đủ đúng hạn.

Credit Card

Register your credit card details with us, and we'll automatically debit your monthly bill from your credit card. To set up this form of payment, you'll need to phone us with your credit card details, account number and ICP number. We accept most credit cards—all the major ones anyway.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Thẻ tín dụng
  • Đăng ký chi tiết thẻ tín dụng của bạn với chúng tôi và chúng tôi sẽ tự động ghi nợ hóa đơn hàng tháng từ thẻ tín dụng của bạn. Để thiết lập hình thức thanh toán này, bạn cần gọi cho chúng tôi với thông tin chi tiết về thẻ tín dụng, số tài khoản và số ICP của mình. Chúng tôi chấp nhận hầu hết các thẻ tín dụng — tất cả các thẻ chính.

Cheque

Yes, we know there are still customers who prefer to pay by cheque. If this is the case, simply write the cheque -- being sure to note your account number on the back -- and mail it in your pre-paid, reusable envelope in which you received your bill.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Séc
  • Vâng, chúng tôi biết vẫn có những khách hàng thích thanh toán bằng séc. Nếu đúng như vậy, bạn chỉ cần viết séc - nhớ ghi số tài khoản của bạn ở mặt sau - và gửi nó qua đường bưu điện trong phong bì trả trước, có thể tái sử dụng, cái phong bì mà bạn đã nhận được hóa đơn của mình.

In Person

Got time to pay in person? Then pop into any branch of Citywide with your bill and the means to pay it.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trực tiếp
  • Có thời gian để thanh toán trực tiếp? Hãy đến bất kỳ chi nhánh nào của Citywide với hóa đơn của bạn và phương tiện để thanh toán.

Questions 1-9

Do the following statements agree with the information given in the text?

In boxes 1-9 on your answer sheet, write:
TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

1. Calls you make to Citywide Customer Service are not billed to you by the phone company.

2. Every Citywide customer receives a 15% discount.

3. If you do not have enough money in your bank account when the direct debit is due, a penalty of 2% is added to your bill.

4. With Internet banking, the bank does not automatically transfer the funds.

5. Automatic payment suits people on low incomes.

6. You should pay your bill straight away if you are using telephone transfer.

7. Citywide does not accept all credit cards.

8. There are no postage costs associated with sending a cheque to Citywide in the mail.

9. You should use cash to pay in person.

Questions 10-14

The following text has five sections, A—E.

Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

Write the correct number, i-viii, in boxes 10-14 on your answer sheet.

List of Headings

i. Add shine

ii. Return to original condition

iii. Avoid excessive wetness

iv. Prevent damage

v. Heat the straightening irons

vi. Move the irons through the hair

vii. Take only a second

viii. Remove moisture

10. Section A

11. Section B

12. Section C

13. Section D

14. Section E

IELTS TUTOR lưu ý:

How to use your new Flemings Flat Irons

A. Make sure to coat strands with a heat-protective spray before use. This will stop the straightening irons from causing excessive dehydration and fizz, which can sap the integrity of the hair shaft.

B. Part hair into four or five large sections, and blow-dry each section using a paddle brush.

C. Take a one or two inch section of hair and clamp the iron down as close to the roots as possible. Pull the iron down towards the tips with a firm, steady hand. Be careful to not to tug or jerk on the hair, and do not pause for more than a split-second.

D. After straightening, smooth a serum gloss from mid-shaft to the tips. This creates a slightly reflective sheen, which gives a polished and healthy appearance to your hair.

E. Your new hairdo can withstand some moisture such as misty rain or mild humidity, but take care not to get it saturated. This will counteract the effect of the straightening, and the hair will return to its natural curly or wavy state.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • A. Đảm bảo phủ lên sợi tóc bằng bình xịt bảo vệ nhiệt trước khi sử dụng. Điều này sẽ ngăn không cho máy duỗi tóc gây ra hiện tượng mất nước và xơ xác quá mức, có thể hủy hoại sự toàn vẹn của sợi tóc.
 • B. Chia tóc thành bốn hoặc năm phần lớn và sấy khô từng phần bằng lược gỡ rối và tạo kiểu.
 • C. Lấy một phần tóc dài một hoặc hai inch và kẹp máy duỗi tóc vào càng sát chân tóc càng tốt. Cầm chắc tay để kéo máy duỗi tóc về hướng ngọn tóc. Hãy cẩn thận để không kéo hoặc giật tóc và không dừng lại quá một tích tắc.
 • D. Sau khi duỗi thẳng, thoa đều một lớp dưỡng bóng từ giữa sợi tóc đến ngọn tóc. Điều này tạo ra một ánh sáng phản chiếu nhẹ, mang lại vẻ ngoài bóng bẩy và khỏe mạnh cho mái tóc của bạn.
 • E. Kiểu tóc mới của bạn có thể chịu được độ ẩm như mưa mù mịt hoặc độ ẩm nhẹ, nhưng lưu ý không để tóc bị cuộn vào nhau. Điều này sẽ làm mất tác dụng của việc ép tóc, và tóc sẽ trở lại trạng thái xoăn hoặc gợn sóng tự nhiên.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR