Giải thích từ mới Bài tập dạng Table & Summary Completion IELTS READING

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR cũng Giải thích từ mới Bài tập dạng Table & Summary Completion IELTS READING

1. Bài tập 1

2. Bài tập 2

3. Bài tập 3

4. Bài tập 4

5. Bài tập 5

6. Bài tập 6

7. Bài tập 7

8. Bài tập 8

9. Bài tập 9

10. Bài tập 10

11. Bài tập 11

12. Bài tập 12

13. Bài tập 13

14. Bài tập 14

15. Bài tập 15

16. Bài tập 16

17. Bài tập 17

18. Bài tập 18

19. Bài tập 19

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking